Integritetspolicy

Senast uppdaterad 05 maj 2020
Tack för att du väljer att vara en del av vår gemenskap på wecelltrade ("företaget", "vi", "oss" eller "vår"). Vi har åtagit oss att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar om vår policy eller vår praxis när det gäller dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på support@wecelltrade.com. När du besöker vår webbplats www.wecelltrade.com och använder våra tjänster litar du på oss när det gäller dina personuppgifter. Vi tar din integritet på största allvar. I denna integritetspolicy försöker vi förklara för dig på ett så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom den noggrant, eftersom den är viktig. Om det finns några villkor i denna integritetspolicy som du inte samtycker till, vänligen avbryt användningen av våra webbplatser och våra tjänster. Denna integritetspolicy gäller all information som samlas in via vår webbplats (t.ex. www.wecelltrade.com) och/eller relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang (vi hänvisar till dem kollektivt i denna integritetspolicy som "tjänsterna").
Läs denna sekretesspolicy noggrant eftersom den hjälper dig att fatta välgrundade beslut om att dela dina personuppgifter med oss.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?

4. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

5. HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?

6. HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?

7. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?

8. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER TILL SKYDD AV PRIVATLIVET?

9. KONTROLLER FÖR FUNKTIONER FÖR ATT INTE SPÅRA

10. HAR INVÅNARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA RÄTTIGHETER TILL SKYDD AV PRIVATLIVET?

11. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DENNA POLICY?

12. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DENNA POLICY?

 

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personlig information som du lämnar ut till oss

I korthet:  Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss.

Vi samlar in personlig information som du frivilligt lämnar till oss när du uttrycker ett intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på tjänsterna eller på annat sätt kontaktar oss..

Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för din interaktion med oss och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information som vi samlar in kan omfatta följande:

Offentligt tillgänglig personlig information. Vi samlar in förnamn, flicknamn, efternamn och smeknamn, nuvarande och tidigare adress, telefonnummer, e-postadresser, e-postadresser för företag, telefonnummer för företag och andra liknande uppgifter. 

All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss alla ändringar av sådan personlig information.

Information som samlas in automatiskt

I korthet:   Viss information - såsom IP-adress och/eller webbläsar- och enhetsegenskaper - samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på tjänsterna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (t.ex. ditt namn eller din kontaktinformation), men kan innehålla enhets- och användningsinformation, t.ex. din IP-adress, webbläsarens och enhetens egenskaper, operativsystem, språkpreferenser, hänvisande webbadresser, enhetens namn, land, plats, information om hur och när du använder våra tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster och för våra interna analys- och rapporteringssyften.

Liksom många andra företag samlar vi också in information genom cookies och liknande tekniker.

Onlineidentifierare. Vi samlar in cookie-identifierare, eller andra som används för analys och marknadsföring, enheter, verktyg och protokoll, t.ex. IP-adresser (Internet Protocol) och andra liknande uppgifter.

2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

I korthet:  Vi behandlar din information för ändamål som grundar sig på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt avtal med dig, uppfyllandet av våra rättsliga skyldigheter och/eller ditt samtycke.

Vi använder personlig information som samlas in via våra tjänster för en rad olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål med hänvisning till våra legitima affärsintressen, för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig, med ditt samtycke och/eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunder som vi åberopar bredvid varje syfte som anges nedan.

Vi använder den information som vi samlar in eller tar emot:

 • För att skicka marknadsföring och reklam till dig. Vi och/eller våra tredjepartsmarknadsföringspartner kan använda de personuppgifter som du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Du kan när som helst välja bort våra marknadsföringsmeddelanden (se "VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER I FRÅGA OM INTEGRITET?" nedan).
 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan använda din personliga information för att skicka dig information om produkter, tjänster och nya funktioner och/eller information om ändringar av våra villkor och policyer.
 • Utför och hantera dina beställningar. Vi kan använda din information för att utföra och hantera dina beställningar, betalningar, returer och byten som du gör via tjänsterna.
 • Leverera riktad reklam till dig. Vi kan använda din information för att utveckla och visa innehåll och reklam (och samarbeta med tredje parter som gör det) som är skräddarsytt för dina intressen och/eller din plats och för att mäta dess effektivitet.
 • Begär feedback. Vi kan använda din information för att be om feedback och för att kontakta dig om din användning av våra tjänster.                    
 • För att leverera tjänster till användaren. Vi kan använda din information för att ge dig den begärda tjänsten.
 • För att svara på användarnas förfrågningar/erbjuda support till användarna. Vi kan använda din information för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella problem som du kan ha med användningen av våra tjänster.
 • För andra affärsändamål. Vi kan använda din information för andra affärsändamål, såsom dataanalys, identifiering av användningstrender, fastställande av effektiviteten hos våra reklamkampanjer och för att utvärdera och förbättra våra tjänster, produkter, marknadsföring och din upplevelse. Vi kan använda och lagra denna information i aggregerad och anonymiserad form så att den inte kan kopplas till enskilda slutanvändare och inte innehåller personlig information. Vi kommer inte att använda identifierbar personlig information utan ditt samtycke.
 

3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?

I korthet:  Vi delar endast information med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla tjänster till dig, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser.

Vi kan behandla eller dela uppgifter på följande rättsliga grunder:
 • Samtycke: Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss ett specifikt samtycke till att använda dina personuppgifter i ett visst syfte.
 • Legitima intressen: Vi kan behandla dina uppgifter när det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.
 • Fullgörande av ett avtal: Om vi har ingått ett avtal med dig kan vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla villkoren i vårt avtal.
 • Rättsliga skyldigheter: Vi kan komma att lämna ut din information om vi är juridiskt skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, myndighetsförfrågningar, ett rättsligt förfarande, ett domstolsbeslut eller en rättslig process, t.ex. som svar på ett domstolsbeslut eller en stämning (inklusive som svar på offentliga myndigheter för att uppfylla krav på nationell säkerhet eller brottsbekämpning).
 • Viktiga intressen: Vi kan komma att lämna ut din information om vi anser att det är nödvändigt för att utreda, förhindra eller vidta åtgärder i samband med potentiella överträdelser av våra policyer, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot en persons säkerhet och olaglig verksamhet, eller som bevis i en rättstvist där vi är inblandade.

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela din personliga information i följande situationer:

 • Leverantörer, konsulter och andra tredjepartsleverantörer. Vi kan dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter som utför tjänster åt oss eller för vår räkning och som behöver tillgång till sådan information för att utföra sitt arbete. Exempel på detta är: betalningshantering, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundtjänst och marknadsföringsinsatser. Vi kan tillåta utvalda tredje parter att använda spårningsteknik på tjänsterna, vilket gör det möjligt för dem att samla in data om hur du interagerar med tjänsterna över tid. Denna information kan bland annat användas för att analysera och spåra data, fastställa populariteten av visst innehåll och bättre förstå onlineaktivitet. Om det inte beskrivs i den här policyn delar, säljer, hyr ut eller byter vi inte ut någon av dina uppgifter till tredje part för deras marknadsföringsändamål.
 • Verksamhetsöverföringar. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, en fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Annonsörer från tredje part. Vi kan använda tredjepartsreklamföretag för att visa annonser när du besöker tjänsterna. Dessa företag kan använda information om dina besök på vår(a) webbplats(er) och andra webbplatser som finns i webbkakor och andra spårningstekniker för att tillhandahålla annonser om varor och tjänster som är av intresse för dig.
4. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

I korthet:  Vi kan använda cookies och andra spårningstekniker för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (t.ex. webbfyrar och pixlar) för att få tillgång till eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vår Cookiepolicy.

 

5. HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?

I korthet:  Vi behåller din information så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy om inte annat föreskrivs i lag.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta dokument. sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (t.ex. av skattemässiga, bokföringsmässiga eller andra rättsliga krav). Inget syfte i denna policy kräver att vi behåller dina personuppgifter längre än 2 år.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem, eller, om detta inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter har lagrats i backup-arkiv), kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från vidare behandling tills radering är möjlig.

6. HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?

I korthet:  Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har infört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information som vi behandlar. Kom dock ihåg att vi inte kan garantera att själva internet är 100% säkert. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information, sker överföring av personlig information till och från våra tjänster på egen risk. Du bör endast få tillgång till tjänsterna i en säker miljö.

 

7. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?

I korthet:  Vi samlar inte medvetet in uppgifter från eller marknadsför oss till barn under 18 år.

Vi begär inte medvetet uppgifter från eller marknadsför oss till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till att en sådan minderårig beroende person använder tjänsterna. Om vi får reda på att personuppgifter från användare under 18 år har samlats in kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådana uppgifter från våra register. Om du får kännedom om uppgifter som vi har samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på support@wecelltrade.com.

 

8. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER TILL SKYDD AV PRIVATLIVET?

I korthet:  Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt har du också rätt att klaga till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare så att den tar bort cookies och avvisar cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster.  

9. KONTROLLER FÖR FUNKTIONER FÖR ATT INTE SPÅRA

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer innehåller en funktion eller inställning för att inte spåra (DNT) som du kan aktivera för att ange att du inte vill att data om din surfaktivitet på nätet ska övervakas och samlas in. Ingen enhetlig teknisk standard för att känna igen och genomföra DNT-signaler har färdigställts. Därför svarar vi för närvarande inte på DNT-signaler i webbläsaren eller någon annan mekanism som automatiskt meddelar ditt val att inte bli spårad online. Om en standard för spårning online antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av denna sekretesspolicy.

10. HAR INVÅNARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA RÄTTIGHETER TILL SKYDD AV PRIVATLIVET?

I korthet:  Ja, om du är bosatt i Kalifornien har du särskilda rättigheter när det gäller tillgång till dina personuppgifter.

California Civil Code Section 1798.83, även känd som "Shine The Light"-lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att en gång om året kostnadsfritt begära och få information från oss om vilka kategorier av personuppgifter (om det finns några) som vi har lämnat ut till tredje part för direktmarknadsföring samt namn och adresser på alla tredje parter som vi delat personuppgifter med under det närmast föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran kan du skicka in din begäran skriftligen till oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges nedan.

Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto på tjänsterna har du rätt att begära att oönskade uppgifter som du publicerar på tjänsterna tas bort. För att begära borttagning av sådana uppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan och ange den e-postadress som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du är bosatt i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på tjänsterna, men tänk på att uppgifterna kanske inte tas bort helt och hållet eller heltäckande från våra system.

 

11. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DENNA POLICY?

I korthet:  Ja, vi kommer att uppdatera den här policyn vid behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterat datum "Revised" och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i denna sekretesspolicykan vi meddela dig antingen genom att på en väl synlig plats lägga ut ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna sekretesspolicy ofta för att få information om hur vi skyddar din information.

 

12. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DENNA POLICY?

Om du har frågor eller kommentarer om denna policy kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på support@wecelltrade.com eller per post till:

wecelltrade 
212 Swanson Drive
Lawrenceville GA 30043 US.

HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DE UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG?

Enligt lagstiftningen i vissa länder kan du ha rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi samlar in från dig, ändra dessa uppgifter eller radera dem under vissa omständigheter. För att begära att granska, uppdatera eller radera din personliga information. Vi kommer att svara på din begäran inom 30 dagar.